REGULAMIN KONKURSU

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulamin”, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą „Podróż marzeń z Makalu”, zwanym dalej „Konkurs”.

2. Organizatorem Konkursu „Podróż marzeń z Makalu” jest Makalu Fashion Sp. z o.o. Sp. k z siedzibą w Łodzi, ul. Kilińskiego 169, 90-353 Łódź, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000703897, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, NIP 7252240457 REGON 368796850, zwana dalej: „Organizator”.

3. Koordynatorem Konkursu jest Natalia Karaś, natalia.karas@makalu.com.pl , tel. Kontaktowy 513-038-204 zwana dalej: „Koordynator”.

4. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonująca zakupu w sklepach stacjonarnych oraz sklepie internetowym prowadzących sprzedaż produktów promocyjnych, o których mowa w § 1 pkt 8 poniżej, jako konsument w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zwana dalej „Uczestnik”.

5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy: Organizatora i Koordynatora Konkursu, jak również członkowie ich najbliższych rodzin. Organizator nie jest zobowiązany do pobierania i gromadzenia oświadczeń dotyczących tego zastrzeżenia. Przez „członków najbliższej rodziny” rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonka oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia. Przez „pracowników” rozumie się także osoby wykonujące w sposób stały usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej.

6. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym produkty promocyjne objęte Konkursem dostępne są w czasie jego trwania wyłącznie w sklepach stacjonarnym Makalu lub w sklepie internetowym działającym pod adresem www.makalu.com.pl, zwanych dalej „Sklepy Makalu”. Lista stacjonarnych sklepów Makalu, w których Uczestnicy mogą dokonać zakupów uprawniających do wzięcia udziału w Konkursie, dostępna jest na stronie internetowej www.makalu.com.pl w zakładce „Salony”.

7. Konkurs trwał będzie od dniu 20 kwietnia 2018 roku do dnia 20 maja 2018 roku włącznie.

8. Warunkiem zakupowym, który uprawnia do udziału w Konkursie jest zakup produktów w salonie Makalu lub w sklepie internetowym na www.makalu.com.pl na kwotę co najmniej 300 zł brutto w dniach od 20 kwietnia 2018 roku do 20 maja 2018 roku oraz przesłania odpowiedzi na pytanie konkursowe wraz z danymi podanymi poniżej w Regulaminie.

9. Zakup przed lub po okresie wskazanym w § 1 pkt 7 Regulaminu nie uprawnia do wzięcia udziału w Konkursie.

10. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku ani żadną inną przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540, ze zm.).

11. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

§ 2

Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z zasadami Konkursu określonymi w Regulaminie oraz w okresie od godz. 00:00:00 w dniu 20 kwietnia 2018 roku do godz. 23:59:59 w dniu 20 maja 2018 roku spełnić następujące warunki:

a. dokonać w sklepie Makalu zakupu dowolnych produktów na kwotę co najmniej 300 zł brutto, potwierdzonego na paragonie fiskalnym, wystawionym przez system kasowo-fiskalny w sklepie Makalu (stacjonarnym lub online) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zachować oryginał lub kopie otrzymanego paragonu do końca trwania Konkursu;

b. odpowiedzieć na pytanie konkursowe polegające na dokończeniu zdania: „Marka Makalu dla mnie to ... …”, zwane dalej „Hasłem”.

c. przesłać odpowiedź konkursową wraz z następującymi danymi: imię i nazwisko, nr telefonu, nr paragonu, który znajduje się na samym dole paragonu, obok słowa KOMPUTEROWY na adres konkurs@makalu.com.pl

2. Prawidłowe Zgłoszenie udziału w Konkursie, dla swej ważności i skuteczności, polega na łącznym spełnieniu warunków określonych w § 2 pkt 1 powyżej, oraz musi być poprzedzone udokumentowanym zakupem w sklepie Makalu za co najmniej 300 zł brutto.

3. Odpowiedź na pytanie powinno być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika, nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub sprzecznych z prawem, jak również nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów i/lub produktów z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących Organizatora.

4. Uczestnik jest zobowiązany zachować oryginał lub kopie paragonu (za dowód zakupu Organizator uznaje wyłącznie paragon fiskalny wydany przez system kasowo-fiskalny w sklepie Makalu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) w celu potwierdzenia uprawnień do ewentualnej nagrody w Konkursie, z zastrzeżeniem, że data na paragonie nie może być późniejsza, niż dzień dokonania Zgłoszenia w Konkursie.

5. Fakt otrzymania przez Organizatora Zgłoszenia Uczestnika zostanie potwierdzony wiadomością e-mail z adresu konkurs@makalu.com.pl na adres podany w zgłoszeniu, wysłaną przez Koordynatora automatycznie po przesłaniu Zgłoszenia o treści „Dziękujemy za wzięcie udziału w konkursie "Wygraj podróż marzeń z Makalu". Twoje zgłoszenie konkursowe zostało przyjęte”.

6. Każdy Uczestnik może przesłać w Konkursie dowolną liczbę Zgłoszeń, pod warunkiem, że liczba dokonanych Zgłoszeń odpowiada liczbie paragonów.

7. W przypadku uzyskania przez Uczestnika prawa do nagrody w Konkursie, Organizator może zażądać od Uczestnika wszystkich paragonów, odpowiadających liczbie Zgłoszeń, zarejestrowanych w systemie Koordynatora.

8. W Konkursie nie będą uwzględniane Zgłoszenia:

a. które nie spełniają warunków określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności warunków wskazanych w § 2 pkt 1-7;

b. wysłane na inny adres niż konkurs@makalu.com.pl

c. w których Hasła będą naruszały autorskie prawa majątkowe, dobre obyczaje;

d. w których Hasła będą zawierały wulgaryzmy oraz treści obraźliwe.  

e. w przypadku zwrotu towaru, dokonanego na paragon, którego numer został podany w zgłoszeniu

9. Uczestnik przystępując do Konkursu poprzez przesłanie Zgłoszenia oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i wyraża zgodę na warunki w nim określone.

10. Każdy Uczestnik przystępując do Konkursu zapewnia, że przesłane przez niego Hasła są wynikiem jego osobistej twórczości, co oznacza, że nie naruszają jakichkolwiek praw osobistych lub majątkowych osób trzecich, a zwłaszcza praw autorskich. W przypadku, gdy Hasła przesłane do Organizator przez Uczestnika Konkursu będą naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, Uczestnik zobowiązany będzie do pokrycia wszelkich roszczeń osób trzecich skierowanych przeciwko Organizatorowi.

§ 3

Nagrody

1. W Konkursie zostaną łącznie przyznane 4 nagrody (zwane dalej „Nagrody”)

2. W Konkursie zostaną przyznane następujące Nagrody:

a. Nagroda Główna w postaci Vouchera na wycieczki z biura podróży Rainbow o wartości 4500,00 zł oraz vouchera na zakupy w sklepie Makalu o wartości 2500 zł. Voucher na dowolną wycieczkę z oferty biura można zrealizować na www.r.pl lub pod numerem  42 680 38 51. Z vouchera nie wydaje się reszty. Ważny do – 15.05.2019. Voucher na zakupy można zrealizować w sklepie Makalu lub na www.makalu.com.pl w terminie do 15.05.2019.

b. II nagroda w postaci vouchera na zakupy w sklepie Makalu o wartości 1500 zł do wykorzystania w sklepie Makalu lub na www.makalu.com. pl w terminie do 24.05.2019.

c. III nagroda w postaci vouchera na zakupy w sklepie Makalu o wartości 1000 zł do wykorzystania w sklepie Makalu lub na www.makalu.com. pl w terminie do 24.05.2019.

3. Łączna wartość puli Nagród w Konkursie wynosi 9500 zł (słownie: dziewięć tysięcy, pięćset złotych ).

4. Od Nagród, o których mowa § 3 Organizator pokryje kwoty należnego podatku dochodowego od osób fizycznych, na co Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę, jeśli podatek ten będzie wymagany aktualnymi przepisami prawa.

§ 4

Komisja Konkursowa

1. Nad prawidłowym i zgodnym z Regulaminem przebiegiem Konkursu czuwa powołana przez Organizatora komisja konkursowa, składająca się z trzech osób w której skład wchodzą przedstawiciele Organizatora (zwana dalej „Komisja”).

2. Do zadań Komisji Konkursowej należy w szczególności:

a. ocena prawidłowości przesyłanych Haseł,

b. rozstrzygnięcie Konkursu (ocena Haseł przesłanych przez Uczestników) zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności,

c. ogłoszenie listy laureatów Konkursu,

d. prowadzenie postępowań reklamacyjnych.  

§ 5

Zasady przyznawania nagród

1. Po zakończeniu Konkursu spośród Haseł, nadesłanych przez Uczestników w okresie od 20 kwietnia do 20 maja 2018 r. włącznie, Komisja Konkursowa w terminie do dnia 24 maja 2018 r. wybierze 3 (trzy) Hasła, które w ocenie Komisji będą najlepsze.

2. Uczestnicy, będący autorami wybranych przez Komisję Haseł, uzyskają prawo do Nagrody (zwani dalej „Laureaci Konkursu”).

3. Przy ocenie Haseł i wyborze najlepszych Haseł Komisja będzie stosowała następujące kryteria:

a. oryginalność Hasła,

b. walory artystyczne Hasła,

c. pomysłowość,

d. słownictwo i stylistykę,

e. kreatywność,

f. formę i treść.

§ 6

Weryfikacja laureatów

1. W celu powiadomienia o wygranej Organizator skontaktuje się z Laureatami Konkursu telefonicznie (podejmowane 3 próby połączenia) i/lub w przypadku nieodebrania połączeń poprzez przesłanie wiadomości SMS, najpóźniej do 24.05 godz. 15.00 na numer telefonu komórkowego podany w zgłoszeniu konkursowym. W powyższym SMS-ie, w celu weryfikacji prawa do Nagrody, Laureat Konkursu poproszony zostanie o przesłanie listem poleconym w przeciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości SMS i kontaktu z informacją o wygranej, oryginału lub kopii paragonu, dokumentującego dokonanie zakupu w sklepie Makalu. O zachowaniu terminu do przesłania paragonu decyduje data stempla pocztowego, z zastrzeżeniem, iż pod uwagę będą brane przesyłki zawierające datę stempla pocztowego zgodną z powyższym terminem.

2. Laureat zobowiązany jest podać swoje dane osobowe tj.: imię, nazwisko, adres do korespondencji, data urodzenia, nr PESEL oraz urząd skarbowy i jego adres w celu złożenia przez Organizatora wymaganych prawem deklaracji podatkowych. Dane te Laureat udostępnia przy odbiorze nagrody wraz z potwierdzeniem jej odbioru na stosownym protokole. Dokumenty te składane są w obecności pracownika salonu lub w obecności kuriera, dostarczającego nagrodę.

3. Paragon jest uznany za potwierdzający zakup i uprawnia Laureata Konkursu do otrzymania Nagrody, jeżeli spełnia następujące warunki:

a. jest czytelny,

b. jest wydany w jednym ze sklepów Makalu lub w sklepie internetowym na www.makalu.com.pl,

c. wartość zakupów opiewa na kwotę co najmniej 300 zł brutto

d. data i godzina wystawienia dowodu/dowodów zakupu zawiera się w czasie trwania konkursu i jest wcześniejsza niż data wysłania Zgłoszenia w Konkursie.

4. Niedopełnienie któregokolwiek z powyższych podpunktów skutkować będzie utratą prawa do Nagrody, która pozostanie do dyspozycji Organizatora. Laureat Konkursu w ciągu 3 dni roboczych od daty wpłynięcia do Organizatora oświadczenia otrzyma  bezpłatną wiadomość SMS z podaniem przyczyny utraty prawa do Nagrody.

6. Lista Laureatów Konkursu zostanie opublikowana na stronach www.makalu.com.pl oraz na www.facebook.com.pl w terminie do 14 dni od daty wyłonienia Laureatów.

§ 7

Wydanie nagród 

1. Wszystkie Nagrody w Konkursie zostaną przekazane Laureatom konkursu w sklepie Makalu, w którym Laureat dokonał zakupów lub wysłane za pośrednictwem firmy kurierskiej Organizatora.

2. Laureat Konkursu ponosi odpowiedzialność za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem Nagrody wynikające z błędnego podania przez Laureata Konkursu adresu.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę adresu zamieszkania podanego przez Laureata Konkursu lub zmianę innych danych – uniemożliwiającą doręczenie Laureatowi Konkursu Nagrody, jak również za niemożność odbioru lub nieodebranie Nagrody, z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie Laureata Konkursu. W takim przypadku Laureat Konkursu traci prawo do Nagrody, która pozostanie do dyspozycji Organizatora.

4. Laureat Konkursu nie może domagać się zamiany wygranej nagrody rzeczowej na inną ani wypłaty jej równowartości w pieniądzach oraz nie przysługuje prawo cesji praw do nagrody na osoby trzecie.

5. Nagroda zostanie wydana Laureatowi Konkursu po podpisaniu przez niego stosownego protokołu odbioru Nagrody dostarczonego do niego wraz z Nagrodą.

§ 8

Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje mogą być zgłaszane przez Uczestników w formie pisemnej w trakcie trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu w terminie do 20.05.2020 r. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego, z zastrzeżeniem, iż pod uwagę będą brane przesyłki zawierające datę stempla pocztowego zgodną z powyższym terminem.

2. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie na adres ORGANIZATORA: Makalu Fashion sp. z o.o. Sp. k Ul. Kilińskiego 169, 90-353 Łódź z dopiskiem na kopercie „Konkurs MAKALU - reklamacja”.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, numer telefonu i dokładny adres Uczestnika, dokładny opis i powód reklamacji oraz podpis Uczestnika.

4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 9 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

5. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

6. O decyzji reklamacyjnej Uczestnik zostanie powiadomiony przez Organizatora listem poleconym.

§ 9

Dane osobowe

1. Dane osobowe Laureatów Konkursu będą pobierane i przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu i realizacji jego założeń, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014, poz. 1182 z późn. zm.).

2. Każdy z Laureatów Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu oraz wydania Nagród.

3. Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego Konkursu jest w rozumieniu wskazanej w § 9 pkt 1 powyżej ustawy jest Organizator Makalu Fashion sp. z o.o. Sp. k Ul. Kilińskiego 169, 90-353 Łódź zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000703897, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, NIP 7252240457 REGON 368796850.

4. Biorąc udział w konkursie - wysyłając do nas zgłoszenie mailowo akceptujesz regulamin konkursu i wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia niniejszego Konkursu i realizacji jego założeń zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014, poz. 1182 z późn. zm. ) oraz w przypadku wygranej wyrażasz zgodę na publikację wizerunku i wyników na stronie www.makalu.com.pl i profilu Facebook Makalu.

§ 10

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie ewentualne spory mogące wyniknąć ze stosunków objętych Konkursem będą rozstrzygane przez sąd powszechny.

2. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.makalu.com.pl oraz w siedzibie Organizatora.

3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.